معرفی

مشخصات فردی

داود غرویان

نام - نام خانوادگی : داود   غرویان

پست الکترونیکی : d_gharavian@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : برق-الکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : ایران(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 8

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1384-07-01

داود غرویان
داود غرویان

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :
    استادیار
^